พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ


 

.

 

 

 

 

 


  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบคนเก่ง
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 5 ประจำปี 2550
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน "แผ่น CD ดักแมลง"
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา จังหวัดยโสธร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุภารัก บุญยืน
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง เกวลิน ทองจันทร์
           2. เด็กหญิง ศิริวิมล อกอุ่น
           3. เด็กหญิง วนิดา เข็มสี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน "หมวกติดพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์"
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ วงละคร
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย ภานุพงศ์ จึงพิชาญวณิชย์
           2. เด็กหญิง ศุภลักษณ์ แก้วประดับ
           3. เด็กหญิง วัลวิภา งามมี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน "กระติบข้าวมหัศจรรย์"
โรงเรียนบ้านม่วงคำ จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางอรัญญา ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง นิโลบล ชัยวงศ์
           2. เด็กหญิง สุภาวดี พรหมพินิจ
           3. เด็กหญิง จินตนา แก้วมุงคุณ
รางวัลชมเชย
โครงงาน "ถ่านไร้ควันพลังงานสูง"
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางธีระวรรณ ทฤษฎี
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง พิสุทธิ์ศรี วรรณทอง
           2. เด็กหญิง กมลชนก คงสมมาตย์
           3. เด็กหญิง ฐิตกาญจน์ กิตติอภิบูลย์


รางวัลชมเชย
โครงงาน "ปาเปน ผงวิเศษ"
โรงเรียนบ้านดงน้อย จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวนงลักษณ์ หล่อเจริญชัย
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง พรรณิภา สังสีลา
           2. เด็กหญิง พรสุดา วิชัยวงศ์
           3. เด็กหญิง สุนิตรา ศรีกงพาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน "กระดาษรีไซเคิลไล่ยุง"

โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางจุไรรัตน์ สัมพันธพงษ์
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิง ธนพร กุลธวัชศิริ
            2. เด็กหญิง วิสุดา ยงประยุทธ
            3. เด็กชาย กรวิชญ์ สมตัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน "รูไม้ไผ่ปริศนา"
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสานิต กรีเทพ
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย วรเชษฐ์ ผ่านประดิษฐ์
           2. เด็กชาย ธีระวัฒน์ แก้วเกิดมี
           3. เด็กชาย อภิสิทธิ์ หงษ์ศรีทอง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน "ประสิทธิภาพสีย้อมแหจากพืชธรรมชาติ"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นางทิพวรรณ พิลา
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง วชิราพร เจนวิริยะกุล
           2. เด็กหญิง เกวลิน เตียนศรี
           3. เด็กหญิง พิชามญชุ์ วงศ์เวียน
รางวัลชมเชย
โครงงาน "จักรยานซักผ้าประหยัดพลังงาน"
โรงเรียนบ้านท่าเสียว จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ที่ปรึกษา นายวิทยา ศรีสุลัย
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย ทศพล บุญสินชัย
           2. เด็กหญิง เบญจมาศ ภูมิภาค
           3. เด็กหญิง ทิพรัตน์ เขพันดุง


รางวัลชมเชย
โครงงาน "การแก้ปัญหาการเพาะกล้าไม้"
โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสายแจง วงศ์เครือศร
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง สกลวรรณ ผิวเดช
           2. เด็กหญิง เพียงขวัญ เพ็งอินทร์
           3. เด็กชาย นุกูล คำเลิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน "เครื่องรดน้ำอัตโนมัติด้วย i - box"

โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ผู้จัดทำ   1. นายวัชรินทร์ ภูมิคง
            2. นายวศิน พิมพ์ไชย
            3. นายสุขสันต์ ขันตา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน "กลิ่นเสน่หาล่าแมลงวันทอง"
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
ผู้จัดทำ 1. นางสาวกรรณิการ์ น้ำดอกไม้
           2. นางสาวชะเอม สังสีแก้ว
           3. นางสาว อารีรัตน์ รัตนเมธี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน "เครื่องรีดใยไหมขัดซอกฟัน"
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นายชัยพร พัฒนจักร
ผู้จัดทำ 1. นางสาวพัณนิดา มีลา
           2. นางสาวเมธินี เจริญชนม์
           3. นางสาวทรรศนีย์ ผลแสวงคำ
รางวัลชมเชย
โครงงาน "การย่นระยะเวลาในการทำไข่เค็มโดยน้ำส้มสายชู"
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุกัลยา ยกน้อย
ผู้จัดทำ 1. นางสาว กนกพร ปรีชาสถิตย์
           2. นางสาว วิภาพร แสนอุบล
           3. นายศิริชัย ปิ่นนาค


รางวัลชมเชย
โครงงาน "เครื่องแยกเมล็ดข้าวลีบ"
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางศรีไพร อุ่นใจ
ผู้จัดทำ 1. นายฉัตรชัย มากะเตา
           2. นายสมศักดิ์ เส้นถัว
           3. นายธีระยุทธ ครุทเลิศ
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน "เรียนคณิตจากขนมนางเล็ด"

โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว สุทิตย์ เลขาวิวัฒนกุล
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิง ชนาธินาถ ผิวเอี่ยม
            2. เด็กหญิง คุณัญญา รุ่งเรือง
            3. เด็กหญิง กัลยรัตน์ ใจกล้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน "สะระแหน่แก้จน"
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางษมาวดี สุวรรณจิตติ
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง พัชรพร สินแสง
           2. เด็กหญิง ธนพร อะโนศรี
           3. เด็กหญิง ศุภกานต์ สำราญเรียบ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน "การออกแบบลายกระเบื้อง"
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก จังหวัดยโสธร
อาจารย์ที่ปรึกษา นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย ปฏิภาณ นาครินทร์
           2. เด็กหญิง ละอองดาว ลุขะวรรณ์
           3. เด็กหญิง พัชริยากร สุขแสน
รางวัลชมเชย
โครงงาน "เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้"
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางนิภาพร ตอสกุล
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง สุรัสวดี แปะทา
           2. เด็กหญิง นฤมล โพธิ์นาค
           3. เด็กหญิง อภิชญา เจริญเพชร


รางวัลชมเชย
โครงงาน "ขยะมีค่ารักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจถวายในหลวง"
โรงเรียนบ้านตาหมื่น จังหวัดศรีสะเกษ
อาจารย์ที่ปรึกษา นายทวี สอนคำเสน
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย สันติราษฎร์ ไพรป่า
           2. เด็กหญิง ฐิติภา สุดใจ
           3. เด็กหญิง ขนิษฐา พักพงษ์
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน "เทิดไท้ราชันสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยด้วย
ลวดลายกรณฑ์"

โรงเรียนกุมภวาปี จังหวัดอุดร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางยุพา ภาคำ
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิง วิลาวรรณ ขันชมภู
            2. เด็กหญิง กุสุมา พุทธาวันดี
            3. เด็กหญิง สุภวรรณ จันทบัวลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน "เครื่องวัดมุมและความสูงแบบจำลองสายตา"
โรงเรียนสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นายประยงค์ จันทยุทธ
ผู้จัดทำ 1. นางสาว สุพัตตรา ฆราวาศ
           2. นาย กฤษดากร นามโนรินทร์
           3. นางสาว สาธิดา ทองตัน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน "โปรโมชั่นไหนเหมาะกับคุณ"
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว จรรยารัตน์ ลวดเงิน
ผู้จัดทำ 1. นางสาว อร่าม ดำเนินงาม
           2. นาวสาว เจนจีรา บูรณ์เจริญ
           3. นางสาว วิชชุดา นิลดำ
รางวัลชมเชย
โครงงาน "คณิตกับเศรษฐกิจพอเพียง"
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จังหวัดนครพนม
อาจารย์ที่ปรึกษา นางจารุวรรณ ไชยโคตร
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง จิราพร ศรีจันทร์
           2. เด็กหญิง ปภัสรา ไชยยงค์
           3. เด็กหญิง สิรินภา จันทร์สว่าง


รางวัลชมเชย
โครงงาน "จิ้งหรีดน้อยมหัศจรรย์ "
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว ยุพิน สันติดำรงพันธุ์
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง หทัยกาญจน์ ศิริหนองบัว
           2. เด็กหญิง แพรวพราว พานดง
           3. เด็กหญิง กมลพรรณ อ้นไธสง
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน "จากกำหนดการเชิงเส้นสู่อาชีพเสริม
เพิ่มรายได้"

โรงเรียนนาเชื่อกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นางธรรมภรณ์ ปักกาเร
ผู้จัดทำ   1. นาย ขจรเกียรติ สีทาน้อย
            2. นางสาว จิรนันท์ บุบผามาลา
            3. นางสาว สุกัลยา เตรียมไธสง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน "ต้นไม้แบบทอดข้ามมหัศจรรย์"
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว ดารารัตน์ อารยะพงศ์
ผู้จัดทำ 1. นางสาว จุฑามาศ ชุมแสง
           2. นางสาว พนิตอนงค์ สมสุข
           3. นางสาว วารุณพร เชื้อวณิชย์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน "ความน่าจะเป็นกับการสูญเสียเงินจาก
การเสี่ยงโชค"

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางเกษมศรี ทุมทอง
ผู้จัดทำ 1. นางสาว ฐาปนา สุพรรณภพ
           2. นางสาว นภาลัย ไกรเพชร
           3. นางสาว นฤมล บรรเทิงใจ
รางวัลชมเชย
โครงงาน "ปริมาตรที่คุ้มค่า"
โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุชาติ วิเศษโวหาร
ผู้จัดทำ 1. นางสาว ไอลดา ศรีสุข
           2. นางสาว ไอริน จีนวงศ์
           3. นางสาว อัจฉรา แหวนวิเศษ


รางวัลชมเชย
โครงงาน "อะเมซิ่งโฟกัส"
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว วอระพัน อัครทวีทอง
ผู้จัดทำ 1. นางสาว สโรชา เติมสมบัติ
           2. นางสาว วันวิสาข์ พิมพ์ภูมี
           3. นายสิรภพ กันสิงห์
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน "Stop Global Warming with
Sufficiency Life Style"

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง ภัทรภร สุบัติคำ
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิง สุปรีญา แสนสุภา
            2. เด็กหญิง การต์ธีรา ชาติชนะยืนยง
            3. เด็กหญิง พุทธางกูร ฤทธิ์ศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน "Stopl Global Warming"
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวยมนา ครเกษม
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง ณิชาภัทร ลำภา
           2. เด็กหญิง ทิวา จิราทิวัฒนากุล
           3. เด็กหญิง ณัฐพร ทองพันธ์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน "Let's Keep School Clean"
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา นางรำไพ สุขปัญญา
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง ญาดา พุฒาพิทักษ์
           2. เด็กหญิง ณัฐนิชา ศุภมิตรพิบูลย์
           3. เด็กชาย ณัฐภัทร วรรณประพันธ์
รางวัลชมเชย
โครงงาน "Making Your Own Yogurt"
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
อาจารย์ที่ปรึกษา นางประทุมวัน นิลสุวรรณ
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย ทยากร ไพรเถือน
           2. เด็กหญิง ชภาภรณ์ เตนากุล
           3. เด็กหญิง ณัฐณิชา บริพัตรโกศล


รางวัลชมเชย
โครงงาน "How to save the earth?"
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว จำรูญลักษณ์ กุลศรี
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง หทัยรัตน์ อรุโณทัย
           2. เด็กหญิง สุดารัตน์ สารฤทธิ์
           3. เด็กชาย กฤติธี วารี
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน "Fruit and Vegetable "

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสมฤดี หวลระลึก
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิง ชิตวรรณ พูนศิริ
            2. เด็กหญิง จีรนันท์ บัวสาย
            3. เด็กหญิง พรพิมล รัตนไสย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน "The Devil Aedes"
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นายธนะศักดิ์ ตรีสุทธิวงษา
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง กุลิสรา กำจรเมนุกูล
           2. เด็กหญิง ชวิศา จิตติมงคล
           3. เด็กหญิง อัจฉพันธ์ เรืองสุข


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน "Chemical electric cell from fruits"
โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรี
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง นัทชา ทองกาล
           2. นางสาว พรพิมล ไชยบุญตา
           3. เด็กหญิง ภคพร แสนวิเศษ
รางวัลชมเชย
โครงงาน "ลูกประคบ"
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา นางพิณรัตน งอกกำไร
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย ศรัณ จึงพานิชย์
           2. เด็กหญิง ชนิตา นวลศรี
           3. เด็กหญิง ธัญญา เศรษฐา


รางวัลชมเชย
โครงงาน "Sufficience Herbal Balm"
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางปิยะดา ปะนันโต
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง ศรุตา ศิวบวรวัฒนา
           2. เด็กหญิง จิตรลดา วิเศษลา
           3. เด็กหญิง วริษา ภูวฤทธิ
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน "Mosquito repellants from
Citronella grass"

โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางปติมา เชาวน์สุจริต
ผู้จัดทำ   1. นางสาวนันทพร ศิลาอ่อน
            2. นางสาวลัดดาวรรณ ทรงนวน
            3. นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน "Refill Ink "
โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์
ผู้จัดทำ 1. นายกิตติชัย ลิ้มวัฒนา
           2. นางสาว สุภัทรา พิชัยสวัสดิ์
           3. นางสาว ชุลีพร จียาศักดิ์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน "The Miracle of Coconut Tree"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหารสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย กฤษฏา โพธิ์ชัยรัตน์
ผู้จัดทำ 1. นางสาว กนกวรรณ วรรณโพนทอง
           2. นาย ฐิติพงศ์ โนอุมงค์
           3. นาย ธนกฤต วิสิทธิ์
รางวัลชมเชย
โครงงาน "Follow ing the King's footsteps"
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางประนอม วุฒิพันธ์
ผู้จัดทำ 1. นาย นิโคลาส เบอเคสตีย์น์
           2. นางสาว เพชรี มอญขันธ์
           3. นางสาว ธมลวรรณ ทองประกอบ


รางวัลชมเชย
โครงงาน "Saltwater battery"
โรงเรียนสตรีสิริเกศ เมืองศรีสะเกษ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว จริยา สุดโท
ผู้จัดทำ 1. นางสาว ธนภรณ์ แสงโชติ
           2. นาย ปกครอง ศรีขาว
           3. นางสาว จุฑามาศ โพธิ์งาม

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : prem_foundation@hotmail.com   โทร.044-259988 โทรสาร 044-259988
ฝ่ายเลขานุการ(กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2) โทร.044-255530-9 ต่อ 22059


Free web counters