พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ


 

.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบคนเก่ง
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 4 ประจำปี 2549
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับประถมศึกษา
 
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน
"การศึกษาสมบัติของดินโรงเรียนจตุคาม
วิทยาคม"

โรงเรียนจตุคามวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวจินตนา โม้ทอง
ผู้จัดทำ   1. เด็กชาย ถาวร โฉมเกษม
            2. เด็กชาย จตุพร ทัพคง
            3. เด็กหญิง สุวนันท์ ผายจะโปะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน
"ตลาดสดเคลื่อนที่นำชีวีปลอดภัย"
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย จังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางจีรนันท์ ปุมพิมาย
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง กุศล อายุยืน
           2. เด็กหญิง รังสิตา ตันกุล
           3. เด็กหญิง ปริฉัตร ปาเบ้า


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
"การเปรียบเทียบพืชสมุนไพรในการยืดอายุ
ระยะเวลาการเก็บเนื้อหมู"

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว วัชรา เวียงอินทร์
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง พรพิมล โยธายุทธ
           2. เด็กหญิง กชกร พรหมทา
           3. เด็กหญิง จุฑามาตย์ ลาดโฮม
รางวัลชมเชย
โครงงาน
"ความลับชองเทียนกิ่ง"
โรงเรียนบ้านม่วงคำ จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางอรัญญา ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง นันทวรรณ ภูกัน
           2. เด็กหญิง ปรียาภรณ์ อินอิ่ม
           3. เด็กหญิง มาริสา สุดชาหา


รางวัลชมเชย
โครงงาน
"ตุ๊กตามหัศจรรย์"
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว ศรีประภา แสนศักดิ์
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง กนกวรรณ โฉสูงเนิน
           2. เด็กหญิง สุนิสา วงค์พาณิชยกุล
           3. เด็กหญิง ชนาพร จันทร์สนิทศรี
โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน
"การศึกษาวิธีปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว"

โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางจารุณี พิมพะนิตย์
ผู้จัดทำ   1. นาย ฤทธิไกร นามเกษ
            2. นาย กฤษดา สร้อมชมภู
            3. นาย อาณัติ อิ้งจะนิล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน
"ขี้ควายปั้นเม็ดเสริมธาตุอาหารพืช"
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
อาจารย์ที่ปรึกษา นายบุญรุ้ง สีคำ
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง พจมาน ปราบภัย
           2. เด็กหญิง กาญจนา นบนอบ
           3. เด็กหญิง กฤษณา พาสว่าง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
"เซลล์ไฟฟ้าเคมีจากพืช"
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว ปิยดา สวรรยาพานิช
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง สุดาวัลย์ ตันประสาท
           2. เด็กหญิง ณิชกานต์ โสภา
           3. เด็กหญิง วิมลวรรณ วิชัยคำจร
รางวัลชมเชย
โครงงาน
"การศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการ
เจริญเติบโตของผักบุ้งจีน"

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางวิมล ประจงจิตร
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง สุพัตรา ยืนชีวิต
           2. เด็กหญิง รุ้งเสาวลักษณ์ กิจเมธีกุล
           3. เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ทุพลชัย


รางวัลชมเชย
โครงงาน
"การผลิตไคโตซานจากกุ้งแช่บ๊วยและปูนา"
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางรัตนา เนื่องขันตรี
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง อุราภรณ์ บุญมั่น
           2. เด็กหญิง กนกวรรณ ราตรี
           3. เด็กหญิง ต้องใจ ชูพุ่ม
โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน
"กาวดักจับแมลงวันจากยางไม้"

โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางขวัญจิตต์ เชาว์พานิช
ผู้จัดทำ   1. นางสาว วรรณภา การรัตน์
            2. นางสาว กุลธิดา จำเริญสัตย์
            3. นาย อาทิตย์ ภักดิ์ขาว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน
"สำรวจความหลากหลายของเห็ดในป่าชุมชน
บ้านเชียงเครือและบ้านโคกพระเจ้า อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร"

โรงเรียนป่าติ้ววิทยา จังหวัดยโสธร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวขนิษฐา เอื้องศิริรัตน์
ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุภารักษ์ วงค์แก้ว
           2. นางสาวจุรีพร โมรา
           3. นางสาว ลัดดาวัลย์ สรวยแสง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
"แผ่นฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้"
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา นายธวัฒชัย กรกะโทก
ผู้จัดทำ 1. นาย พงษ์ศักดิ์ ขาวกระโทก
           2. นาย ณัฐพล โกนกระโทก
           3. นาย จิรพงศ์ สารโชติ
รางวัลชมเชย
โครงงาน
"ปลาแป้นแปลงโฉม"
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางกิ่งดาว ผงทวี
ผู้จัดทำ 1. นางสาว นฤมล ยารญาณ
           2. นางสาว สุวรรณี เทพบุตรดี
           3. นางสาวพูนศรี สร้อยเสน


รางวัลชมเชย
โครงงาน
"การตอบสนองของแมลงต่อแสงสี"
โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาววิไลวรรณ แวงชัยภูมิ
ผู้จัดทำ 1. นาย นิรันดร หิรัญคำ
           2. นางสาว กำไล พิมสิม
           3. นางสาว จิตรา โนรินทร์
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา
 
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน
"กับดักรักษ์พลังงาน"

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
ผู้จัดทำ   1. เด็กชาย กรวิชญ์ สมตัว
            2. เด็กชาย ธนาฤกษ์ พิสุทธิมาน
            3. เด็กชาย วิรุจน์ สุวรรณจิตติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน
"เครื่องดักแมลง ทูอินวัน 2006"
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุริยนต์ นนทะขันธ์
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง ประภัสสร พอกเพิ่มดี
           2. เด็กชาย ธีรดนย์ ดอกจันทร์
           3. เด็กชาย ศุภกิจ สิงหกุล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
"ถังขยะ THREE IN ONE"
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง เสาวณีช แดงน้อย
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง ภาสิยี จตุรัส
           2. เด็กหญิง พิมพิศา ทนุพล
           3. เด็กหญิง หทัยชนก อัคคะประสา
รางวัลชมเชย
โครงงาน
"ชูชีพอเนกประสงค์"
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย วิทยา ศรีโทหาญ
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย โสภณ บุตรชา
           2. เด็กชาย วาทิต ผุยชาคำ
           3. เด็กหญิง ญัฐปวีณ์ วรามิตร


รางวัลชมเชย
โครงงาน
"ระบบสุริยะจำลอง"
โรงเรียนบ้านคำยาง จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางละม่อม เบ้าหัวดง
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง สุกัญญา สมตน
           2. เด็กหญิง วันนิศา สุนทร
           3. เด็กหญิง ปิยะณัฐ โพธิ์นอก
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน
"ตู้ยาอัจฉริยะ"

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา นางอัจฉรา อมะรักษ์
ผู้จัดทำ   1. นาย จุฑาพัฒน์ ร่มสุข
            2. นาย ปรัชญา อารีรมย์
            3. เด็กชาย รชต สรณาคมน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน
"หมวกกันน็อคสื่อสาร"
โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นางฐิติพร สมศิลา
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย สิทธิศักดิ์ สิทธิขวา
           2. เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทำนานอก
           3. เด็กชาย ปริญญา คำพะวงศ์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
"ห่อให้ด้วย"
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย ธีรศักดิ์ ศรีพอ
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย อนุวัฒน์ ราชเจริญ
           2. เด็กชาย ณรงค์เดช เงินขาว
           3. เด็กหญิง พรวิดา ภูหลวง
รางวัลชมเชย
โครงงาน
"เครื่องอัดระบบไฮดรอลิคส์จากขอิงเก่า"
โรงเรียนบ้านอัคคะ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย พิเศรษฐ์ พัฒนโชติ
ผู้จัดทำ 1. นาย ลิขิต แดนกมล
           2. นาย มงคล พรมบุญเรือง
           3. นาย เด็ดดวง ขันติเฮง


รางวัลชมเชย
โครงงาน
"ครบเครื่องเรื่องปัด ขัด ถู "
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย ยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย
ผู้จัดทำ 1. เด็กชาย จิตสง่า เพชรสุวรรณ
           2. เด็กชาย วรวิทย์ เทพวงษ์
           3. เด็กชาย อุเทน ปังศรี
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน
"เตาย่างไร้ควัน"

โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นายอภิมุข พิลาแดง
ผู้จัดทำ   1. นาย ปฏิพัทธ์ ทรงเกียรติกุล
            2. นาย อภิศักดิ์ มะธิโตปะนำ
            3. นางสาว จุฑารัตน์ สุจริต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน
"เครื่องเก็บเศษเหล็ก"
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง ศรีไพร อุ่นใจ
ผู้จัดทำ 1. นาย ชัยโย กล่าณรงค์
           2. นาย สันติ กะการัมย์
           3. นาย วัชรินทร์ ปะรูมรัมย์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
"เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว"
โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย คำพูน วันนา
ผู้จัดทำ 1. นางสาว พัชรียา ปุญสัณถาร
           2. นางสาว ราชินีวรรณ มั่นคง
           3. นาย สมทวี เงินสูงเนิน
รางวัลชมเชย
โครงงาน
"เครื่องผสมอเนกประสงค์[The Mixer] "
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง ผานิตย์ โยธาชัย
ผู้จัดทำ 1. นาย สุรสีห์ ทองสงคาม
           2. นางสาว สุชีรา แสนสี
           3. นางสาว เจษฎาพร คงคาเรือน


รางวัลชมเชย
โครงงาน
"ปั้มลมอเนกประสงค์[A Muliple Rotary
Pump"

โรงเรียนสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย ประเดิม วรรณทอง
ผู้จัดทำ 1. นายสุรศักดิ์ นาเมืองรักษ์
           2. นางสาว แพรวนภา ทาบุเรศ
           3. นางสาว อนุชิดา องคกาศ
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
 
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน
"Aliens From The Planets"

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว กัญญาณี อินทร์ลา
ผู้จัดทำ   1. เด็กชาย พีระ สีมาขจร
            2. เด็กชาย ปกรณ์ ทองศรี
            3. เด็กหญิง ภัศลียา เทอดไพรสันต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน
"Father Of Royal Rainmaking (ทั่วโลก
ยินยล ฝนหลวงชโลมหล้า"

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง นันดา เมืองมัจฉา
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง กานต์ธีรา ชาติชนะยืนยง
           2. เด็กหญิง กุลธิดา มุลตรีแก้ว
           3. เด็กหญิง ชยานันท์ ไชยคำภา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
"Sufficiency Crisp Jelly"
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง รัตติยา ภูมิสายดร
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง บรรณรส อธิชาติธำรง
           2. เด็กหญิง นภาภรณ์ ชัยคำภา
           3. เด็กหญิง เพียงดาว นาทันเลิศ
รางวัลชมเชย
โครงงาน
"Nicknames Pictionary"
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) จังหวัดศรีสะเกษ
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง รุ่งนภา เข็มทอง
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง พุทธชาด มาตรา
           2. เด็กหญิง ปฐมาวดี บุญตระการ
           3. เด็กหญิง ไอลดา ฉุนราชา


รางวัลชมเชย
โครงงาน
"มารีย์พิทักษ์พังโคน[A wonderful
Lookprakope]"

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว ยมนา ครเกษม
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง ขวัญจิรา อาชวานันทกุล
           2. เด็กหญิง มานพ เนียมสำโรง
           3. เด็กหญิง ณัฐพร ทองพันธ์
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน
"Paper Never Dies "

โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย ธนะศักดิ์ ตรีสุทธิวงษา
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิง พัชรพร เดชบุรัมย์
            2. เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ พลชำนิ
            3. เด็กหญิง รติพร พานดวงแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน
"Fantastic Haiku"
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง โคมทอง ทองประสม
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง วริยา เสรีรัตน์
           2. เด็กหญิง สาริน ธีระภัทรานันท์
           3. เด็กหญิง กัญญฐิตา เจตจรูญวิวัฒน์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
"Pakchong My Fascinating Hometown"
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง วินนา กุลนอก
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง ชนากานต์ วศินชัชวาล
           2. เด็กหญิง นันทนัช พวงชัยพฤกษ์
           3. เด็กหญิง ทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
รางวัลชมเชย
โครงงาน
"THE PAPAYA SALAD"
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง จิราภรณ์ สุวรรณธาดา
ผู้จัดทำ 1. เด็กหญิง มิ่งกมล ประวรรณา
           2. นางสาว จุฑารัตน์ พละสุ
           3. เด็กหญิง กุลธิดา พลเยี่ยม


รางวัลชมเชย
โครงงาน
"The Rice Offering Ceremony [พิธีทำ
ขวัญข้าว]"

โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย ภาณุวิชญ์ พิมพ์งาม
ผู้จัดทำ 1. นาย จักรพันธ์ ผิวบาง
           2. เด็กหญิง อังศุมาลิน โกฎิหอม
           3. นางสาว สราลี ไชยมงคล
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
รางวัลชนะเลิศ
โครงงาน
"SIX AMAZING DECADES "

โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง อนุช พลลาภ
ผู้จัดทำ   1. นาย กานตวิชญ์ คันธา
            2. นาย ตวงสิทธิ์ เหล่าออง
            3. นางสาว พัตราภรณ์ คำเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงาน
"The Travel of Mahajanaka Game "
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย เคน มหาชนะวงศ์
ผู้จัดทำ 1. นางสาว จุฬาพรรณ สุพวงแก้ว
           2. นางสาวเกศรินทร์ ลำดวน
           3. นาย รณชัย สินอ้วน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
"A Gift From Natural Materials"
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง ประจีนดา อิสระ
ผู้จัดทำ 1. นางสาว จิราพร พิมพ์บูลย์
           2. นางสาว อารีรัตน์ แร่เพชร
           3. นางสาว สุภัทรา ศรีเวียง
รางวัลชมเชย
โครงงาน
"School Garbage Bank"
โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง รัชนี คุ้มครอง
ผู้จัดทำ 1. นางสาว จุฑารัตน์ ภูวงษา
           2. นางสาว พนิตา แก้วพรมเจริญ
           3. นางสาว ณัฎฐพร คุ้มครอง


รางวัลชมเชย
โครงงาน
"Local Career Local Sugar Cane"
โรงเรียนบ้านโนนงาม จังหวัดสอุดรธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นาง นงนุช อินทิจักร์
ผู้จัดทำ 1. นาย วัชระ ทาสะโก
           2. นางสาว ศราลักษณ์ พัฒนุช
           3. นางสาว วาสนา บรมโคตร

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : prem_foundation@hotmail.com   โทร.044-259988 โทรสาร 044-259988
ฝ่ายเลขานุการ(กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2) โทร.044-255530-9 ต่อ 22059


Free web counters