พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ


 

.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบคนเก่ง
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2546
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา


โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับประถมศึกษา

 

 

 รางวัลชนะเลิศ
 โครงงาน “สนิมเหล็กสร้างสี"
 โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) จังหวัดสุรินทร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา นายมานพ โสมกุล
 ผู้จัดทำ     1. เด็กหญิงวรางคณา   สุขชีพ
               2. เด็กหญิงญาญิน่า   วัฒนกุล
               3. เด็กหญิงวรางคณา   สิมมา

 


                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
“ แชมพูแฟนซีกำจัดเห็บ ”                             โครงงาน เพิ่มผลผลิตผักบุ้งจีนด้วย “ เปลือกไข่ ”
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม              โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา จังหวัดนครพนม
อาจารย์ที่ปรึกษา นางเฟื่องลัดดา แก้วกองศรี                   อาจารย์ที่ปรึกษา นายคูณสมบัติ นารินรักษ์
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายสุรภพ      นาดนชม                       ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงวิภาดา   บุตรชา
            2. เด็กชายพลศรันย์   ปอศิริ                                       2. เด็กหญิงวนิดา      นามเกตุ
            3. เด็กชายกษิตินาถ   ปลายขอก                                   3. เด็กหญิงสุธามาศ   วงศ์ตาผา
                   รางวัลชมเชย                                                             รางวัลชมเชย
โครงงาน
“ หน่อไม้จืดได้ด้วยมะเขือพวง ”                      โครงงาน “ ครีมขัดเครื่องเงินจากสารธรรมชาติ ”  
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ จังหวัดสกลนคร                    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุวรรณศรี โพธิ์สุวรรณ                   อาจารย์ที่ปรึกษา นางวิภาวรรณ พันธุ์ศรีนคร
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงนุชนารถ   แก้วดี                          ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงฟาติมา   แสงศรี
            2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   สีละพุฒ                                  2. เด็กหญิงพรชนัน   อยู่ยืน
            3. เด็กหญิงกุณฑลี   โทขนาด                                       3. เด็กชายวิชชากร   รัตนรักษ์

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลชนะเลิศ
 โครงงาน “ ศึกษาประสิทธิภาพของการเผาถ่านโดยใช้วิธีต่างกันและคุณภาพของถ่านฝักผลไม้ ”
 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 อาจารย์ที่ปรึกษา นายธนานุวัฒน์ คนรู้
 ผู้จัดทำ     1. เด็กชายนิคม      ขาวพิมาย
               2. เด็กชายศิริศักดิ์   สังสีมา
               3. เด็กชายสันติสุข   เจิมแสน                       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
“ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากพืชสมุนไพร”   โครงงาน “การเปรียบเทียบพลังงานเชื้อเพลิงที่
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด                                            
ได้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น”
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาววสา จันทรศรี                                  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายภคพล     กาสังฆ์                                   อาจารย์ที่ปรึกษา นางภัคจีรา วงศ์เจริญ
            2. เด็กชายนพรัตน์   โสลำภา                                  ผู้จัดทำ   1. นางสาวถิรนันทน์   ณุวงศ์ศรี
            3. เด็กชายณัฐพงษ์   คำด้วง                                              2. นางสาววิกานดา   โคตรชมภู
                                                                                              3. นางสาวอารีย์      ทวยจัตุรัส
                   รางวัลชมเชย                                                             รางวัลชมเชย
โครงงาน
“ การกำจัดหอยเชอรี่แบบภูมิปัญญา ”                        โครงงาน “ การกำจัดปลวกด้วยยางไม้ ”
โรงเรียนสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์            
                             โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา นายประเดิม วรรณทอง        
                        อาจารย์ที่ปรึกษา นายชรัฎ พันธ์ไชย
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายมานัด      เบาราญ      
                          ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงนิศาชล   เหล่าเรือน
            2. เด็กชายวรวุฒิ บุญฤศรี                                                  2. เด็กหญิงทีปติญา ราชชมภู
            3. เด็กหญิงฉันทนา ทิพย์ประชาติ                                         3. เด็กหญิงญาดา สุวรรณสิงห์

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 รางวัลชนะเลิศ
 โครงงาน
“ น้ำหมักจากเปลืกทุเรียนกำจัดหอยคัน ”
 โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา นายหรรษา หล่าแสนเมือง
 ผู้จัดทำ     1. นางสาวปาจารีย์   เส้นทอง
               2. นางสาวกันยา     ดวงเคน
               3. นางสาวกมลวรรณ   อย่าเสียสัตย์


                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
“ เทคนิคการบำบัดน้ำทิ้งในสวนยางพารา ”      โครงงาน “ ผลไม้สุกไวด้วยใบขี้เหล็ก ”
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี                    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุภาพร คูหาทอง                  อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวชินานารถ ศิริวรรณ
ผู้จัดทำ   1. นายเกรียงไกร      นรินทร์                     ผู้จัดทำ   1. นางสาวนุดาวัลย์      จันทร์อ่อน
            2. นางสาวทักษิณา   เทียงธรรม                               2. นางสาวพัชรินทร์   ชูธัญญะ
            3. นางสาวเพ็ชรรัตน์   จินตนากูล                            3. นางสาวนาตยา     รัตนคำ
                   รางวัลชมเชย                                                              รางวัลชมเชย
โครงงาน
“ การใช้ไพลตรวจสอบผงซักฟอก ”      โครงงาน “การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเทียนไขไล่และกำจัดยุง”
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์         โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวนิชดา บุษบา                อาจารย์ที่ปรึกษา นางนงค์จิตร พิลากุล
ผู้จัดทำ   1. นางสาวประกายเดือน   ชายศรี         ผู้จัดทำ   1. นางสาวอัฉราภรณ์   พิลา
            2. นางสาวอ้อยทิพย์   มุงคุณคำซาว                   2. นางสาวนิภาพร   ตันทอง
            3. นายวิทวัส      ซึมรัมย์                                3. นางสาวทิพย์สุดา   แสนใจวุฒิ

โครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์) ระดับประถมศึกษา  

 

 รางวัลชนะเลิศ
 โครงงาน
“ จั่นดักหนู ”
 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ จังหวัดสกลนคร
 อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุวรรณศรี โพธิ์สุวรรณ
 ผู้จัดทำ     1. เด็กหญิงนันนภา   ไขไพรวัน
               2. เด็กชายอำนาจ      หล่าชาญ
               3. เด็กชายบัญชา      คำตลบ
                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงงาน
“ ไกลเหมือนใกล้ ”                         โครงงาน “ ฉันช่วยประหยัดน้ำ ”  
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด          โรงเรียนสี่แยกบ้านสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวปฐมาพร นิลผาย       อาจารย์ที่ปรึกษา นายพิศ กินรี
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงอมลวรรณ   โพธิ์กัน       ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงวิชุดา      แสนปากดี
            2. เด็กหญิงศิรประภา   ศักดิ์วงค์                    2. เด็กหญิงวรรณี   บัวหาร
            3. เด็กหญิงดารารัตน์   วังโน                        3. เด็กชายสุรศักดิ์   นาใจรีบ
                   รางวัลชมเชย                                           รางวัลชมเชย
โครงงาน
“ ตู้เย็นรักษ์พลังงาน ”                      โครงงาน “ เครื่องสูบน้ำขนาดจิ๋ว ”  
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา จังหวัดยโสธร   โรงเรียนบ้านยางบ่อดี จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุภารัก มีคุณ
              อาจารย์ที่ปรึกษา นายพิรัด ตินะรัก
ผู้จัดทำ 1. เด็กชายอนุสรณ์ มนุโย
                    ผู้จัดทำ 1. เด็กชายคาวีร์ หาญชนะ
            2. เด็กหญิงศวรรญา ผุดผ่อง
                      2. เด็กชายอนิรุจน์ สิงห์จันทร์
            3. เด็กหญิงอนุธิดา ผุดผ่อง
                        3. เด็กชายณัฐวุฒิ ใจธรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 


 รางวัลชนะเลิศ

 โครงงาน“กลไกอัตโนมัติประหยัดน้ำ”
 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 อาจารย์ที่ปรึกษานายชาญชิตพงศ์วิทยานนท์
 ผู้จัดทำ     1. นางสาวนฤขวัญ   โพธิ์แพง
               2. นางสาววัชราภรณ์   พลโยธา
               3. นางสาวจิราพร      แข็งขัน

 

                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงงาน“เครื่องสาวไหมภูมิปัญญาไทย”         โครงงาน“กล้องพารัลแลกซ์หาระยะ”  
โรงเรียนอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ
อาจารย์ที่ปรึกษานายประสิทธิ์มานะพิมพ์        อาจารย์ที่ปรึกษานายประหยัดหัดโถ
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายจักรพงศ์   ภิญโญ         ผู้จัดทำ   1. เด็กชายธีรวัฒน์   อัปมะนัง
            2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บัวศรี                         2. เด็กชายอภิวัฒน์   อาจอินทร์
            3. เด็กหญิงจตุพร   ทันจิตร์                      3. เด็กหญิงวรัญญา   วงศ์วรรณา
                   รางวัลชมเชย                                           รางวัลชมเชย
โครงงาน“เครื่องขูดมะพร้าว แบบ 2 หัว”       โครงงาน“เครื่องปั่นไหมอัตโนมัติ”  
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมจังหวัดหนองบัวลำภู   โรงเรียนสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษานายชัยพรพัฒนาจักร         อาจารย์ที่ปรึกษานายประเดิมวรรณทอง
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายอดิศักดิ์   สิงห์แก้ว        ผู้จัดทำ   1. เด็กชายพิชาติ      บัวชะตา
            2. เด็กชายอาทิตย์   พลธรรมชัย                 2. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญฤศรี
            3. เด็กชายภมร      ปู่บัว                           3. เด็กหญิงปิ่นอนงค์   ศิลาพจน์

.

โครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

รางวัลชนะเลิศ
  โครงงาน“เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง”
  โรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา
  อาจารย์ที่ปรึกษานายฐิตารีย์พงษ์ทองเจริญ
  ผู้จัดทำ     1. นางสาวณัฐภรณ์   กิตติรัตน์พัฒนา
                2. นางสาวสุธาสินี     เรืองบุญคุ้มสุข
                3. นางสาวสิธีธร      รักอักษร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โครงงาน“เครื่องสาวไหมไฟฟ้า แบบ 2 หัวสาว”     โครงงาน“เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ”  
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมจังหวัดหนองบัวลำภู          โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ที่ปรึกษานายชัยพรพัฒนจักร                 อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวสุภาพรคูหาทอง
ผู้จัดทำ   1. นายวรวิทย์     เอมสุรัตน์                ผู้จัดทำ   1. นายพีระ      ทับบุญ
            2. นายนรินทร์     ศิริมายา                               2. นายภูริชญ์     สุจริตพุทรังกูร
            3. นางสาวรจนา     ภูเงิน                                3. นายณัฐดนัย      พัฒนจักร
รางวัลชมเชย                                                                                    รางวัลชมเชย
โครงงาน“การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานความร้อนจากถ่านรีไซเคิล”   โครงงาน“แจ๋วมือถือ”
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิ                                       โรงเรียนสองห้องพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษานายวิวัฒน์ชนะชัย                                           อาจารย์ที่ปรึกษานายพัฒนชัยแก้วอำไพ
ผู้จัดทำ   1. นางสาวฉวีวรรณ   ดีอุดม                                      ผู้จัดทำ   1. นายพลวัฒน์     หลามเทียม
            2. นางสาวธิดาพร     เดชฟุ้ง                                                 2. นายศราวุธ      หลามเทียม
            3. นางสาวราตรี     วัฒนโสภา                                                3. นายทศพล      พิมสาร

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

 รางวัลชนะเลิศ 
 โครงงาน
“การใช้แผนที่ความคิดกับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์”    
 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูจังหวัดขอนแก่น  
 อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวสุจิตราภรณ์ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 ผู้จัดทำ     1. เด็กหญิงภาณุมาส   เรืองสุวรรณ
               2. เด็กชายพันธ์ยศ   มหาจตุพัฒน์
               3. เด็กหญิงศศิธร      แพงไทย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                                                              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โครงงาน“สวนสัตว์มหัศจรรย์”                                               โครงงาน“หกเหลี่ยม คิดค้น งานสร้างสรรค์”  
โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎรวิทยา)จังหวัดนครราชสีมา   โรงเรียนผาแดงวิทยาจังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษานางวรรณีงามเย็น                                          อาจารย์ที่ปรึกษานางธัญญาแอบศรีหาด
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงสุชาดา   สุขษมาน                                    ผู้จัดทำ   1. เด็กชายปรีชา      ปัดกะถัง
            2. เด็กหญิงเจนจิรา   หมี่กระโทก                                            2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ศรีเนาเวช
            3. เด็กหญิงอรอนงค์   กาญบุตร                                              3. เด็กหญิงจุฑามาศ   พิมพ์ลา
รางวัลชมเชย                                                                           รางวัลชมเชย
โครงงาน“น้ำหยดนิด ช่วยชีวิต มีคุณค่า”            โครงงาน“เรียนและคิดรูปทรงเรขาคณิตจากกล่องนม”
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ                 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ที่ปรึกษานางนิภาพรตอสกุล      
          อาจารย์ที่ปรึกษานางสมถวิลชูศรี
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงปัญชลี   ชัยวิรัตนะ      
   ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงอภิญญา   กัลป์ตินันท์
 
     2. เด็กหญิงปัฐยา      ประทุมไทย                         2. เด็กชายศุภวิชญ์   วงศ์กระสันต์
      3. เด็กหญิงนภสร      บุญเสนา                             3. เด็กชายรชฏ     บุญโทแสง

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

 รางวัลชนะเลิศ
 โครงงาน“ รูปทรงปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ผิวเท่ากันจะมีปริมาตรแตกต่างกันหรือไม่”
 โรงเรียนสองห้องพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์
 อาจารย์ที่ปรึกษานางจรุงจิตปะทิรัมย์
 ผู้จัดทำ     1. เด็กหญิงไพริน     เหลาคม
               2. เด็กชายนิวัฒน์     อบเชยรัมย์
               3. เด็กชายฉัตรชัย   มากะเต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โครงงาน“มุมภายในของรูปเหลี่ยม”                  โครงงาน“สุดยอดเศษผ้าด้วยลวดลายคณิต”  
โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจังหวัดยโสธร              โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารจังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ที่ปรึกษานางนุชรีโสภณ         
             อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวพิศมัยชุ่มนาเสียว
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายธนชาติ      คำศรี       
      ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงพลอยชนก   โทนุสิน
            2. เด็กหญิงอภิญญา   ศรีพุทธรินทร์     
           2. เด็กหญิงปัทมาพร   อินทพรม
            3. เด็กหญิงรัตติยา   ปั้นทอง           
              3. เด็กหญิงขจิต      สายแวว
รางวัลชมเชย                                                                                    รางวัลชมเชย
โครงงาน“ สูตรการหาเศษการหารพหุนามเมื่อตัวหาร      โครงงาน“ผลบวกของจำนวนคี่กับการเขียนกราฟพาราโบลา”
อยู่ในรูปax n+ b และax n + bx"                              โรงเรียนเชียงคานจังหวัดเลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร   
                 อาจารย์ที่ปรึกษานางวราภรณ์ชัยวงษ์  
อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวอัญชลีคนหมั่น           
           ผู้จัดทำ   1. เด็กชายเสถียรพงษ์   เจียระพงษ์
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายชนาธิป     สายืน               
                     2. เด็กหญิงพงษ์สุดา   เจียระพงษ์
            2. เด็กชายชัยวัฒน์   ฟ้าสว่าง               
                  3. เด็กหญิงกัลยา      สุขะ  
            3. เด็กหญิงนัฎดาว   หวังผล      

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 รางวัลชนะเลิศ
 โครงงาน“ป่าไม้ชุมชนจะอยู่ได้อีกนานเท่าไร”
 โรงเรียนโคกคอนพิทยาคมจังหวัดหนองคาย
 อาจารย์ที่ปรึกษานายโชคชัยศรีวิโรจน์วงศ์
 ผู้จัดทำ     1. นายพร้อมพงษ์     แก้วกัลยา
               2. นางสาววรารัตน์   วัลลีลา
               3. นายวชิราภัทร     เทียมพัฒน์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โครงงาน“การสำรวจเพื่อจัดระบบข้อมูลและเพิ่ม     โครงงาน“เส้นจำนวนกับกระดานแยกตัวประกอบ”
            ผลผลิตน้ำนมของโคนม”
โรงเรียนรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์                         โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจังหวัดนครพนม
อาจารย์ที่ปรึกษานายประเสริฐลักโกษา                  อาจารย์ที่ปรึกษานางศรีสุดาธรรมา
ผู้จัดทำ   1. นางสาวมธุรส     ลีราช                    ผู้จัดทำ   1. นางสาวจริยา      คำลี
            2. นางสาวปรีดาภรณ์   ไมลาศรี                          2. นางสาวณัฐวดี     ธรเสนา
            3. นายสมชาย      ต้นงาม                                 3. นางสาวกาญจนาวดี   ประสิทธิสา
รางวัลชมเชย                                                                  รางวัลชมเชย
โครงงาน“มหัศจรรย์ลายจักสาน”                        โครงงาน“เมติกซ์ กับ ค่าสูงสุด - ต่ำสุดของ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจังหวัดยโสธร            
               การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น”
อาจารย์ที่ปรึกษานางนิตยาจินาทองไทย                โรงเรียนเชียงคานจังหวัดเลย
ผู้จัดทำ   1. นางสาวทิพวรรณ   ผางนุย              อาจารย์ที่ปรึกษานางเกษราภรณ์อุ่นท้าว
            2. นางสาวมรดก      สีบุญ                   ผู้จัดทำ 1. นางสาวธัญญาภรณ์   ควรเคียงเพชร
            3. นางสาวปริศนา      จันใด                           2. นางสาวสุจิพร      ปรีชาจารย์
                                                                           3. นายอัชวัฒน์     คำหวาน

 โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

 

 รางวัลชนะเลิศ
 โครงงาน“The Marvellous international Forest Monastery Wat Pah Nanachat in Ubonratchathani”
 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี
 อาจารย์ที่ปรึกษานางประสพสุขสุรินต๊ะ
 ผู้จัดทำ     1. เด็กชายอภิสิทธิ์   จิรนภาวิบูลย์
               2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   นราพิทักษ์
               3. เด็กหญิงขวัญชนก   วันเพ็ชร


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โครงงาน“การนวดแผนไทยด้วยลูกประคบ”       โครงงาน“Klauy Klauy Klauy ”
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ        
      โรงเรียนบ้านรัตนบุรี (อุทิศวิทยา)จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษานางยุพวัลย์อินทกรอุดม          อาจารย์ที่ปรึกษานางนิยนันท์ถาวรรัตน์
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงกนกพร   วันเพ็ชร         ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงภราดา   ตระกูลโศภิษฐ
            2. เด็กหญิงณัฐสุดา   เต้าชัยภูมิ      
              2. เด็กหญิงจุฑามาส   ปัตถา
            3. เด็กชายเกื้อกูล      เกียรติพีรกุล      
          3. เด็กชายอธิปัตย์   วชิรรัตนาปรัชญ์
รางวัลชมเชย                                                                 รางวัลชมเชย
โครงงาน“การทำชอล์กจากเปลือกหอยแคลง”     โครงงาน Local Famous Food “Kaiyanng”
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด       โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคนจังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวดลยาคำศรีเมือง          อาจารย์ที่ปรึกษานางภาพตะวันมาตราช
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงสิรีธร      ลือชาธนานนท์  ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงณิชารีย์   เต็งวัฒนโชติ
            2. เด็กหญิงกลรัตน์   เชิดโคกศรี      
              2. เด็กหญิงอัจฉรา   ไชยปัญหา
            3. เด็กหญิงพิชามญชุ์   วงศ์เวียน        
          3. เด็กหญิงอุษาวดี   อัฐประจง

โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

รางวัลชนะเลิศ
     โครงงาน“น้ำพริกโคราชKorat Chilli Paste”
     โรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา
     อาจารย์ที่ปรึกษานางกรองกาญจน์วิลาสสิริสถาพร
     ผู้จัดทำ     1. เด็กหญิงคณิศร   จงอุตส่าห์
                   2. เด็กหญิงณัฐกานต์   อุ่นศิวิไลย์
                   3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   จอกทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โครงงาน“แอ็ดแอนด์จ็อบโวแค็บ”                            โครงงาน“Unseen Ubon OTOP ”
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์จังหวัดอำนาจเจริญ          โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารจังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ที่ปรึกษานายจักรีต้นงอ                              อาจารย์ที่ปรึกษานายนพรัตน์โกศัลวัฒน์
ผู้จัดทำ   1. นางสาววิไลวรรณ   ขุนศรี                    ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แพงดี
            2. นางสาวเอื้อมพร   ท้าวแก้ว                                2. เด็กหญิงศุภสรา   โทรวัฒนา
            3. นางสาวอัจฉราภรณ์   ผลาพรหม                         3. เด็กหญิงนิททิชา   เกเยอร์
รางวัลชมเชย                                                                 รางวัลชมเชย
โครงงาน“พจนานุกรมจากฉลากยา”                         โครงงาน“ช้างน้อยทรงพลัง”
โรงเรียนซ่งแย้พิทยาจังหวัดยโสธร                         โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยจังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ที่ปรึกษานางศิราณีสาระบาล                         อาจารย์ที่ปรึกษานางสาววีระยาเปลรินทร์
ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงกฤษณา   ผ่านเมือง                 ผู้จัดทำ   1. เด็กหญิงนูร์      อัลปัทมาห์
            2. เด็กหญิงทัศนียา   วงศ์จันทร์                             2. เด็กหญิงวัชรวลัย   วรรณสุข
            3. เด็กหญิงวราภรณ์   เนียมชาวนา                         3. เด็กหญิงอังคณา   ด่านธิติ

โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

รางวัลชนะเลิศ
     โครงงาน ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา“ Water hyacinth products ”
     โรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา
     อาจารย์ที่ปรึกษานายดำรงแสนสิงห์
     ผู้จัดทำ     1. นางสาวสุวิชชา     จอกทอง
                   2. นางสาวสุธีนุช     ตั้งสถิตกุลชัย
                   3. นางสาววรางค์     ตันจินดาประธีป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                                                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โครงงาน“เกมหนังสือแผ่นดิน”                               โครงงาน“การฝึกภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม
                                                                                 ภาษาอังกฤษ”

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ที่ปรึกษานายเคนมหาชนะวงศ์       
              อาจารย์ที่ปรึกษานางอัมพรอุตระชัย
ผู้จัดทำ   1. นายสมประดิษฐ์   สุริยา    
                  ผู้จัดทำ   1. นางสาวพันธกานต์   อัตตกร
            2. นางสาวจุฬาพรรณ   สุพวงแก้ว    
                    2. นางสาวจิรายุ      อนันทวรรณ
            3. นายวิษณุกาญจน์   เฟืองงาม      
                      3. นางสาวนวลทิพย์   ตปนียากร
รางวัลชมเชย                                                                 รางวัลชมเชย
โครงงาน“เรียนภาษาอังกฤษจากประเพณีบายศรีสู่ขวัญ”   โครงงาน“Songkran Festival”
โรงเรียนเมืองพลวิทยาคมจังหวัดขอนแก่น                  โรงเรียนรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษานางศิตาพรธรรมมา                         อาจารย์ที่ปรึกษานางลัดดาม่วงอร่าม
ผู้จัดทำ   1. นางสาวณัฐกร     สุภิทะ                         ผู้จัดทำ   1. นายวิทวัส     ทองอัม
            2. นางสาวอนรรฆนง   ดำรงชัย                               2. นาวสาวศิริเพ็ญ   สำเภาดี
            3. นางสาวเสาวณี      อินทชัย                                  3. นางสาวสมหญิง   สูงเนิน

โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

 

 

รางวัลชนะเลิศ
     โครงงาน "รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่"
     โรงเรียนบ้านโนนสวาทจังหวัดมุกดาหาร
     อาจารย์ที่ปรึกษานายสำเริงมิระสิงห์
     ผู้จัดทำ     1. เด็กชายพงษ์ณวัฒน์   บุทธิจักร
    
               2. เด็กชายเจตรินทร์   คล่องแคล่ว
                   3. เด็กชายวัชรพล   มิระสิงห์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                                                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โครงงาน "เส้นทางสู่รัฐบุรุษ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท"์ โครงงาน "การอนุรักษ์พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม"
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี                  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษานายวิชิตวิชาพูล                                         อาจารย์ที่ปรึกษานางพิมพิตาโทบุดดี
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายภูมิมาตุ   บุญทอง                                 ผู้จัดทำ   1. เด็กชายภัทรพงศ์   ภิญโญ
            2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   สารเมืองทอง                                   2. เด็กชายสหเทพ   เสงี่ยมศักดิ์
            3. เด็กหญิงฉัตรธิดา   ทามณี                                              3. เด็กชายชัยวัฒนา   ฤทธิทิศ
    
รางวัลชมเชย
โครงงาน "แผนภูมิรูปภาพ"

โรงเรียนหนองคูโคกขุมดินจังหวัดร้อยเอ็ด        
อาจารย์ที่ปรึกษานางศิริกนกสุวรรณธาต      
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายชัยวัฒน์   สุนันทิพย์    
            2. เด็กหญิงณภัทร   อรัญโชติ      
            3. เด็กหญิงรัตนา      ศรีปัดถา
      

โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

รางวัลชนะเลิศ  
     โครงงาน
“รัฐบุรุษในดวงใจ”
     โรงเรียนมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร
     อาจารย์ที่ปรึกษานางพรรณิการ์เมืองโคตร
     ผู้จัดทำ     1. เด็กชายธนวัฒน์   ธีรวานนท์
                   2. เด็กชายปิติพล      สินว์สุวรรณ
                   3. เด็กชายปริเยศ      สิงห์ธวัช

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                               
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

โครงงาน“อนุสรณ์แห่งความดีงาม”                                    โครงงาน“ประธานองคมมนตรีและรัฐบุรุษแห่ง
        
                                                                                  สยามประเทศ”

โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)จังหวัดอำนาจเจริญ      โรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษานางวิไลนวลอินทร์      
                             อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวรมิตาพิมพะไสย์
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายทวีศักดิ์   จรรยาเลิศ    
                       ผู้จัดทำ   1. เด็กชายศุภวัฒน์   ทรัพย์เกิด
            2. เด็กชายเจริญ      ดีพัฒน์                                           2. เด็กชายชานนท์   มหิศนันท์
            3. เด็กชายทศพล      พิมพ์ทอง                                       3. เด็กหญิงพรสุดา   ยศพล
รางวัลชมเชย                                                                  รางวัลชมเชย
ครงงาน“รัฐบุรุษแห่งกองทัพไทย   ”                      โครงงาน บทเรียนออนไลน์“E – Learning for classroom”
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี     โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ที่ปรึกษานางศิริพัฒน์แก่นจันทร์                   อาจารย์ที่ปรึกษานายยิ่งยศบุญมั่งมี
ผู้จัดทำ   1. เด็กชายเศรษฐโชค   แสนนาม                ผู้จัดทำ   1. เด็กชายนิติกร      เรืองมนตรี
            2. นายอภิรักษ์      สุวะรักษ์                                   2. เด็กชายอรรณพ   ยันรัมย์
            3. เด็กหญิงสกฤดิพร   เศรษฐทรัพย์                       3. เด็กหญิงสรัสวดี   แสนเมือง

โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

 

รางวัลชนะเลิศ
     โครงงาน“หนึ่งในรัฐบุรุษไทย หนึ่งในใจเรา”
     โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี
     อาจารย์ที่ปรึกษานางปริญญ์ทิพย์แสนใจ
     ผู้จัดทำ     1. นายประพงษ์      สุขสวัสดิ์
                   2. นายเอกพล      เลี้ยงเสรี
                   3. นายปวันวิทย์      สุตตะนาคา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โครงงาน“รัฐบุรุษในดวงใจ”           
         โครงงาน“บุคคลผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน”
โรงเรียนมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร           โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษานางพรรณิการ์เมืองโคตร    อาจารย์ที่ปรึกษานางอัจฉราอมะรักษ์
ผู้จัดทำ   1. นายเอกวิทย์      นาโสก           ผู้จัดทำ   1. นายอนุสรณ์      วิเศษศุภการ
            2. นายกฤษฎา      สุตาวงศ์                       2. นายสันติภาพ      ไชยชนะ
            3. นางสาวทิพย์สุดา   แสงคำสุข                 3. นายกฤตยากร      บำรุงเกาะ
รางวัลชมเชย                                                 
โครงงาน“การคำนวณเมตริกซ์ด้วยโปรแกรมภาษาซ”      
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด        
อาจารย์ที่ปรึกษานายคมกริชบุตรอุดม      
ผู้จัดทำ   1. นายภูเบต      เสียงล้ำ    
            2. นายอนุพันธ์      เนตรหาญ
            3. นายชาญวิทย์        ดวงหอม 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail : prem_foundation@hotmail.com   โทร.044-259988 โทรสาร 044-259988
ฝ่ายเลขานุการ(กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2) โทร.044-255530-9 ต่อ 22059


Free web counters